Alaoui, Touria, Tete a Tete (Horus), Acryl Lw.

Alaoui, Touria, Tete a Tete (Horus), Acryl Lw.